ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ

ಡಾ.ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು - ರಾಯಚೂರು

9448125546

[email protected]