ರಾಜ್ಯ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಕು. ಸಿ ಮಂಜುಳಾ
ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ

9448639920

ಅನಿಲ್ ಥಾಮಸ್
ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮೋರ್ಚಾ

9343133366

ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ
ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಿಂ.ವ. ಮೋರ್ಚಾ

9448061101

ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ (ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು)
ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಸ್.ಸಿ. ಮೋರ್ಚಾ

9591981242

ಬಂಗಾರು ಹನುಮಂತು
ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಸ್.ಟಿ. ಮೋರ್ಚಾ

9449115932

ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜು
ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ

9916395222, 9880824566

ಎ.ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಡಹಳ್ಳಿ
ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ

9900056969